Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Μενελάου Ορθοδοξία, Συμβολή των Μετεώρων στην τοπική ανάπτυξη της Καλαμπάκας

Βέης Ν.Α., Τέσσαρες εκθέσεις περί των εις τα Μετέωρα και την λοιπήν Θεσσαλίαν αποστολήν μου

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Σούλης Γεώργιος, Η πρώτη περίοδος της Σερβοκρατίας εν Θεσσαλία (1348-1356)

Γεωργακάς Δημήτριος, Περί της τοπωνυμίας «Καλαμπάκα»

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Αγαπητός Ιωσήφ, Ο άγιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης (Αφηγηματική Βιογραφία)

Sister Daniilia, Minopoulou Elpida, Andrikopoulos Konstantinos, Tsakalof Andreas, Bairachtari Kyriaki, From Byzantine to post-Byzantine art: the painting technique of St Stephen's wall paintings at Meteora, Greece

Bikiaris D., Sister Daniilia, Sotiropoulou S., Katsimbiri O., Pavlidou E., Moutsatsou A.P., Chryssoulakis Y., Ochre-differentiation through micro-Raman and micro-FTIR spectroscopies: application on wall paintings at Meteora and Mount Athos, Greece