Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

Μετέωρα. Ιστορία, Τέχνη, Μοναχική Παρουσία

Ζακυθηνός Διονύσιος, Ανέκδοτα εκκλησιαστικά και πατριαρχικά γράμματα περί των μονών των Μετεώρων

Augustin Pierre – Guignard Christophe, A propos de deux manuscrits classiques du Grand Météore (Egerton 3154 ; Phillipps 6459)

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Μενελάου Ορθοδοξία, Συμβολή των Μετεώρων στην τοπική ανάπτυξη της Καλαμπάκας

Βέης Ν.Α., Τέσσαρες εκθέσεις περί των εις τα Μετέωρα και την λοιπήν Θεσσαλίαν αποστολήν μου

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Σούλης Γεώργιος, Η πρώτη περίοδος της Σερβοκρατίας εν Θεσσαλία (1348-1356)

Γεωργακάς Δημήτριος, Περί της τοπωνυμίας «Καλαμπάκα»